Domov sociálnych služieb na Školskej ulici vo Vranove nad Topľou poskytuje sociálne služby od roku 1990. DSS je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

V súčasnosti sa v DSS Vranov nad Topľou poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu občana. Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Sociálne služby poskytujeme týždennou pobytovou formou a ambulantnou formou.

Od decembra r. 2022 sa v DSS poskytuje odľahčovacia služba.

Víziou nášho zariadenia je byť výnimočným a moderným poskytovateľom sociálnych služieb v Prešovskom kraji, so zameraním na zlepšenie kvality života a prostredia prijímateľov sociálnych služieb. Poslaním DSS je poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách.

Základom našej práce je odborný a zároveň ľudský prístup, sebarealizácia prijímateľov sociálnych služieb a zmysluplné prežívanie a trávenie času.