Poskytovanie sociálnych služieb ako aj proces prijímania prijímateľov sociálne služby do DSS je upravený zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

 

  Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb je povinná na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uviesť nasledovné údaje a predložiť tieto potvrdenia a doklady:

 1. meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresa jej pobytu

 2. miesto poskytovania sociálnej služby

 3. druh sociálnej služby  a formu sociálnej služby,

 4. deň začatia poskytovania  sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,

 5. potvrdenia o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby.

 Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie služieb v domove sociálnych služieb podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami na odbor sociálnych vecí a rodiny Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

 1. Po zaregistrovaní predmetnej žiadosti realizuje sociálny pracovník ÚPSK sociálnu posudkovú činnosť.

 2. Na základe lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vykoná lekársku posudkovú činnosť lekár ÚPSK. Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok.

 3. Na základe sociálneho a lekárskeho posudku sa vyhovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 → stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

 → znevýhodnenie fyzickej osoby s ŤZP alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri    základných sociálnych aktivitách,

 → návrh druhu sociálnej služby,

 → určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu je ukončené. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu občan prikladá k „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. Podanie „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami občan podáva na odbor sociálnych vecí a rodiny Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo priamo prostredníctvom Domova sociálnych služieb, Školská 646, 093 02 Vranov n/T.

Vzor zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v DSS Vranov nad Topľou:

Files:
Vzor zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v DSS Vranov HOT
Date 24.02.2021 Filesize 814.18 KB Download 849 Stiahnuť

Formuláre: 

  •         Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  •         Lekársky nález
  •         Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 sú na webovej stránke www.vucpo.sk, http://www.dssvranov.sk/uvod/zverejnovanie-dokladov/category/28-formulare