Sociálna rehabilitácia je proces, ktorého cieľom je, aby klient s dlhodobým, či trvalým zdravotným postihnutím sa aktívne zúčastňoval nácvikov na základe svojich individuálnych potrieb, ktoré budú smerovať k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie. V DSS s klientmi pracujú dve inštruktorky sociálnej rehabilitácie s ukončeným akreditovaným kurzom sociálnej rehabilitácie.

 V rámci sociálnej rehabilitácie sa zameriavame na nasledovné oblasti:

→ nácvik spoločenského správania

→ nácvik sociálnej komunikácie

→ obliekanie a vyzliekanie

→ stravovanie a pitný režim

→ nácvik sebaobslužných činností

→ tréning pamäte

hlavné pracovné činnosti:

·         Aktivizuje klientov a vedie ich k samostatnosti s ohľadom na ich individuálne potreby

·         Vedie klienta pri nácviku a posilňovaní návykov pri sebaobsluhe a pri úkonoch starostlivosti o seba

·         Úzko spolupracuje s rodinou klienta a zapája rodinu do realizácie programu sociálnej rehabilitácie

·         Využíva všetky dostupné možnosti z komunity na začleňovanie klienta do širšieho spoločenského prostredia

·         Vhodne definuje v spolupráci s klientom ciele individuálneho plánu

·         Plánuje, tvorí, realizuje a vyhodnocuje individuálny plán s programom sociálnej rehabilitácie pre klienta s prihliadnutím na individuálne potreby klienta

·         Vypracúva plán činnosti na celý kalendárny rok a riadi sa pri tom kalendárnym alebo liturgickým kalendárom

·         Zabezpečuje, aby sa naplánované aktivity realizovali a zdokumentovali