ZÁUJMOVÁ  A DUCHOVNÁ ČINNOSŤ

      Záujmová činnosť alebo voľnočasové aktivity sa realizujú v priebehu celého roka podľa potrieb a požiadaviek prijímateľov, možností zariadenia a zaužívaných tradícií a zvyklostí. Každoročne sa v zariadení organizuje Fašiangový karneval,  výlet autobusom s rodičmi , Festival Veľa lásky, Vianočná besiedka, Posedenie pri vianočnom punči a minulý rok aj pri pečení oblátok, Maľované vajíčko, Olympiáda radosti, Slávnostné ukončenie školského roka, Valentínsky deň, Beauty day, Deň matiek, Deň otvorených dverí, zapájanie sa do cirkevných aktivít a sviatkov: príprava a organizovanie Prvého svätého prijímania, Milión detí sa modlí ruženec, Pamiatka zosnulých, účasť na bohoslužbách v RK a GK kaplnkách v blízkosti DSS, oslavy okrúhlych sviatkov prijímateľov, spoločenské posedenia prijímateľov v cukrárni resp. kaviarni v meste, účasť na Integrácii s gráciou, rehabilitačno-relaxačné kúpanie v MGB relaxačno-športovom  centre). Aktivity v exteriéri:

 ·         altánok /trávenie s voľného času s PSS, v lete opekačky, grilovačky a iné/.

·         pocitový chodník je ďalším prvkom, ktorým sme obohatili areál DSS a dopriali našim PSS nové zážitky. Umožnili im tak skúsiť aké pocity vyvoláva v človeku, keď sa bosý prejde po piesku, či smrekových šiškách, alebo aký chladný je kameň, či ako vie drevo zohrievať. Chôdza po chodníku rozvíja psychické i fyzické zdravie, lebo chôdza po chodníku posilňuje aj svaly klenby chodidla, čo je významné v boji proti plochej nohe.

·         exteriérové FIT  stroje – podarilo sa tu spojiť cvičenie na posilňovacích strojoch s pobytom na čerstvom vzduchu, uvoľnenie napätia u PSS a prežívanie radosti z pohybu.

V domove sociálnych služieb sa rešpektuje právo na slobodu vierovyznania. Duchovnú činnosť realizujeme účasťou na sv. omšiach, resp. liturgiách v kaplnkách Božieho milosrdenstva grécko – kat. farnosti Vranov – Juh a na Cirkevnej spojenej škole, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti DSS.

Na základe želania prijímateľov sociálnej služby, rodičov, prípadne opatrovníkov boli prijímatelia pokrstení a mali možnosť pristúpiť aj k prvému svätému prijímaniu.